Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen van der Wilt Classics, hierna te noemen gebruiker en wederpartij voor zover hier niet door partijen schriftelijk wordt afgeweken.

Indien 1 of meerdere bepalingen in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Al onze offertes zijn geldig tot de datum zoals aangegeven op de offerte dit in verband met transport.

Gebruiker kan niet aan de offerte worden gehouden als redelijkerwijs duidelijk is dat deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

Al onze offertes zijn exclusief btw en verzendkosten tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijs verplicht de gebruiker niet tot het leveren of verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Is voor voltooiïng van bepaalde werkzaamheden of levering van zaken een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Gebruiker dient door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gebruiker mag werkzaamheden door derden laten verrichten.

Gebruiker mag de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren, deze afzonderlijk factureren en heeft het recht werkzaamheden op tot schorten zolang facturen uit een vorige fase niet zijn voldaan.

Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, mag gebruiker deze prijs verhogen ten gevolge van wettelijke bepalingen of wanneer de verhoging niet meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Gebruiker is bevoegd het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien de wederpartij gemaakte afspraken niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Eventuele kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld.

Indien het goederenbedrag meer dan € 500 bedraagt dient door gebruiker een aanbetaling te worden gedaan.

Verzending vindt plaats via TPG Post of per bode volgens de actuele tarieven.

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een wettelijke rente verschuldigd. In geval van Consumentenverkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente, in andere gevallen 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag inclusief kosten is voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is komen alle redelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bereken op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien gebruiker redelijkerwijs hogere kosten heeft gemaakt komen de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen op de wederpartij worden verhaald Over incassokosten is eveneens rente verschuldigd.

Onze algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden, neem contact op.

Scroll naar boven